Účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo

  • Prvotné spracovanie predložených dokladov.
  • Predkontácia jednotlivých dokladov.
  • Spracovanie účtovnej uzávierky aj kvartálne v prípade potreby.
  • Spracovanie ročnej účtovnej závierky vrátane príslušných výkazov definovaných zákonom o účtovníctve. A tiež aj hospodársky výsledok, predvaha, obraty účtov, aktíva a pasíva, prehľad o nákladoch a výnosoch.
  • Evidencia DPH a vypracovanie daňových priznaní DPH, súhrnný výkaz , kontrolný výkaz elektronicky.
  • Evidencia majetku, karty majetku, odpisy majetku, plánovanie odpisov, ich prerušenie.
  • Spracovanie daňových priznaní k dani z príjmu PO a FO vrátane príslušných výkazov - riadne, mimoriadne, opravné alebo dodatočné.
  • Spracovanie daňových podkladov pre vybavenie úverov, hypoték a podobne.
  • Kontrola účtovníctva.
Admin gosys.sk