Mzdy

  • Mesačné spracovanie miezd podľa podkladov klienta.
  • Výpočet odvodov poistného za zamestnancov.
  • Zaslanie príslušných výkazov, prehľadov, hlásení do Sociálnej poisťovne, Zdravotnej poisťovne, na Daňový úrad.
  • Prihlášky a odhlášky do zdravotných a sociálnej poisťovne.
  • Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti.
  • Spracovanie platieb pre II. a III. pilier, DDS (doplnkové dôchodkové sporenie).
  • Komunikácia s poisťovňami, doručovanie všetkých výkazov a tlačív do zdravotných poisťovní a do sociálnej poisťovne.
Admin gosys.sk